Logo Frypo
Logo Becker

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ A DODÁVKY ZBOŽÍ

Platnost 1.10.2007

1. Obecně

Tyto všeobecné podmínky určují standardní obchodní podmínky za nichž se společnost FRYPO Servis s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1593, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zavazuje, že dodá zboží včetně příslušenství a poskytne veškeré služby poskytované v průběhu své podnikatelské činnosti, a to ať již jsou spojeny s dodávkou zboží nebo ne, jak bylo dohodnuto.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Obchodní nabídky. Odlišné kupní podmínky či jiné výhrady vznesené kupujícím nebudou pro prodávajícího závazné. Pouze v případě, že dojde k jiné dohodě, lze tyto podmínky písemně měnit.

2. Definice

Tato smlouva se uzavírá mezi Kupujícím a Prodávajícím , není-li zvláštní písemné ujednání mezi stranami .
Zboží, znamená výrobky, které jsou předmětem prodeje.

3. Nabídka,objednávka

Platnost nabídky prodávajícího, vztahující se na zboží, činí 60 dní od data vyhotovení,není-li uvedeno jinak. Pokud do té doby neučiní Kupující písemnou či jinou objednávku, ztrácí nabídka nadále svou platnost, nebylo-li dohodnuto jinak. Prodávajícímu vzniknou na základě objednávky závazky pouze tehdy, když přijetí objednávky písemně potvrdí, anebo dodá Kupujícímu objednané výrobky.

4. Smluvní Cena

Nejsou-li výslovně v nabídce uvedeny dodací podmínky, rozumí se uvedené ceny EX Works. Není-li dohodnuto jinak, souhlasí Kupující s tím, že ponese všechny náklady spojené s dodávkou zboží. V případě, že dodávka bude rozdělena na více částí z důvodu nedostatku zboží na skladě, ponese náklady spojené s druhou a každou následující dodávkou Prodávající v rámci jedné objednávky, obchodního případu.

5. Dodací podmínky

Dodání zboží Kupujícímu se uskuteční na základě potvrzené objednávky a to:

  1. osobním odběrem
  2. sběrnou službou PPL

Prodávající se zavazuje, že zboží, které má skladem , bude doručeno kupujícímu do 3 pracovních dnů. Zboží, které nemá Prodávající skladem, je doba obvyklá pro doručení tohoto zboží 14 -21 dní, podle typu objednaného zboží.
Zboží je dodáváno v originálních obalech od výrobce.
V případě, že je zboží doručeno kupujícímu poškozené, má kupující za povinnost toto neprodleně oznámit prodávajícímu do 2 pracovních dnů.

6. Platba, platební podmínky

Platby se uskuteční v měně, která je uvedená na faktuře.
Veškeré platby jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od data fakturace, nebylo-li dohodnuto jinak. Dílčí fakturace není povolena. Je možná dohoda splátkového prodeje.
V případě prodlení s jakoukoliv platbou má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den proplacení dlužné částky.
Platbu je možné uskutečnit:

  1. hotově, při osobním odběru
  2. fakturou, bezhotovostní platbou na č.ú. 210 834 2853/2700 UniCredit Bank, pobočka Frýdek-Místek
  3. dobírkou

Prodávající je povinen vystavit při prodeji kupujícímu fakturu-daňový doklad, který má náležitosti daňového dokladu.

7.Záruční podmínky

A) Odpovědnost Prodávajícího ve vztahu ke zboží
Není-li sjednáno jinak,zaručuje Prodávající na zboží záruku 12 měsíců od předání (dále "záruční doba").
Technické poradenství, instrukce nebo jiné informace týkající se použití, údržby jsou v rámci záruční doby poskytovány zdarma.
V případě, že Kupující v záruční době zjistí, že zboží vykazuje vady, případně nevykazuje vlastnost garantované řídí se čl.8 těchto obchodních podmínek.
Pokud bylo v rámci reklamačního řízení dodáno nové zboží, počíná běžet nová záruční doba ode dne předání tohoto zboží Kupujícímu, avšak v délce 12 měsíců od data prodeje.
Ode dne nahlášení reklamace do dne odstranění se přerušuje běh záruční doby.
B) Odpovědnost Kupujícího ke vztahu ke zboží
V rámci záruční doby má Kupující povinnost dodržovat pokyny výrobce, doporučené instrukce a technické informace, v rámci předcházení poškození zboží nesprávným používáním.

8. Vady zboží a práva z odpovědnosti za vady

Prodávající odpovídá za vady, které budou zjištěny při předání zboží nebo při prohlídce dodaného zboží učiněné po přechodu nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na Kupujícího, a za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
Při zjištění, že dodané zboží vykazuje vady, má Kupující povinnost tuto skutečnost písemně sdělit reklamací Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne zjištění. V písemném oznámení (reklamaci) popíše Kupující vadu a uvede volbu mezi nároky uvedenými níže.
Kupující má nárok:

  1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,pokud je vada neodstranitelná, nejpozději do 15-ti dnů od oznámení vad.
  2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže se jedná o vady opravitelné, nejpozději do 15-ti dnů od oznámení vad.
  3. Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, tato sleva činí však minimálně 10% z celkové kupní ceny,bez nároku na opravu.

Servisní zákrok na odstranění vady, dovoz a odvoz zboží v záruční době je bezplatný. Při zjištění, že servisní zákrok v záruční době byl na podnět Kupujícího neoprávněný, má právo Prodávající tento zákrok vyúčtovat v obvyklých sazbách.

9. Přechod vlastnického práva k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm

Nebezpečí ohledně veškerých rizik, která se vztahují na zboží, včetně,ale nejen krádeže, ztráty nebo zničení přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku dodání zboží sjednaným způsobem.
Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení za veškeré zboží.

10.Ostatní

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné ode dne 1.8.2014 a jejich úplné znění je přístupné na www.frypo.cz.

Kontakty: +420 602 712 725, +420 602 846 292, info@frypo.cz, mapa